نوآوری، محور تغییر در سازمان ها

نوآوری، یک ضرورت یا یک انتخاب